Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 11-16 GSXR 600 / 750