Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 09-17 GSXR 1000