Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 08-16 Hayabusa