Vortex 2.0 V3 Shorty Brake & Clutch Black Levers 05-06 GSXR 1000